Tibetan Arts 23

Tibetan Driru dance ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ཞབས་བྲོ། ལགས་སོ་སོ། , འབའ་གཞས། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ། Bawa songs

Tibetan Driru dance ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ཞབས་བྲོ། ལགས་སོ་སོ།#kalsangchoephel #tibetandance#tibetansong https://www.youtube.com/watch?v=cQXARg2EBVI Tibetan new dance 2022 https://www.youtube.com/watch?v=owtLRbkZKgk #kalsangchoephel #tibetandance #tibetansong#gorshey འབའ་གཞས། སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ། Bawa songs https://www.youtube.com/watch?v=3XvfLGCub2w Tsewang Lhamo - རྟེན་འབྲེལ་ཡག་པོ། | Amdo Losar 2018 ht..

Tibetan Arts 2022.06.14

Tibet: Chairs Introduce Bipartisan Legislation to Address Emerging Challenges Facing Tibetans

Representative James P. McGovern, Chair I Senator Marco Rubio, Cochair Home » Media Center » Press Releases Tibet: Chairs Introduce Bipartisan Legislation to Address Emerging Challenges Facing Tibetans Tibet September 24, 2019 (Washington)—U.S. Representative James P. McGovern (D-MA) and U.S. Senator Marco Rubio (R-FL), the Chair and Cochair respectively of the bipartisan and bicameral Congressi..

Tibetan Arts 2020.11.17

미 하원의 티베트 법안, 그리고 환생의 자유

미 하원의 티베트 법안, 그리고 환생의 자유 다음 달라이 라마로 전생할 자유를 by 북경의 한국인 Dec 22. 2019 최근 미 하원이 티베트 관련 법안을 이의 없음으로 통과시켰다. 이는 신장 위구르 인권 법에 이어 중국이 실효 지배 중인 티베트 지역 및 티베트 불교도들을 대상으로 하는 법안이다. 중국의 행정 구역 상으로는 '시장 자치구'라고 인식되고 있지만 실제 티베트 불교의 영향 지역은 시장 자치구는 물론 스촨 성의 일부, 신장 위구르 지역의 일부, 칭하이 성, 그리고 간쑤 성을 포함한다. 대략 중국 판도의 1/8 ~1/4 정도가 사실 상 티베트 불교의 영향권으로 생각할 수 있다. 따라서 현재의 중국 정부로서는 도저치 놓칠 수 없는 강역이라고 하겠다. 미 하원이 통과시킨 티베트 법안의 내용을 살표 ..

Tibetan Arts 2020.11.17

བོད་ / Bod

བོད་ / Bod 영어 발음, 영어명 Tibet (티베트)는 "བོད་ (Bod,보드) " 나라(지역)를 지칭하는 것. [ 보드어: བོད་ 영어:Tibet, 한글:티베트, 汉语(漢語) : 西藏 (Xīzàng), 藏 (Zàng) ] ..................................................................................................................................................................................................................................................... 필자는 책속에서는 이미 " བོད་ (..

Tibetan Arts 2020.09.18

달라이라마 ཏ་ཱལའི་བླ་མ་ , 판첸라마པན་ཆེན་བླ་མ

판첸라마 또는 빤첸 라마(티베트어: པན་ཆེན་བླ་མ་, 라틴어: Panchen Lama, 중국어 정체자: 班禪額爾德尼, 간체자: 班禅额尔德尼)는 티베트 불교에서 에서 달라이 라마 의 뒤를 잇는 제2의 지도자 및 그 칭호이다. 아미타불 의 화신으로 여겨지며 환생에 의해 후계자가 정해진다. 현재는 11대 판첸 라마로 *간덴포탄 이 인정한 정통 후계자인 게둔 초에키 니마(更登確吉尼瑪)와 중국 정부가 지명한 11세인 기알첸 노르부 (堅贊諾布)의 두 사람이 병존하는 사태가 일어나고 있다. 티베트 제2의 도시인 시가체 시의 타쉬룬포 사원의 수장이며, 티베트 불교 겔룩파에서 서열2위이다. ********* *달라이 라마 성하의 중앙 티베트 행정부(The Central Tibetan Administration o..

Tibetan Arts 2020.09.16

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ་ལ། ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས། [འབའ་གཞས།] Kalsang Yardro La by Thupten Yeshi [Folk Bashey] Tibet kham Bawa., khampa style . Eastern Tibet Piwang Group Dance . Most beautiful gorshey (tibetan circle dance) Mesmerising song, dance and costumes that too in the backdrop of snow clad Himalayas. 카르마파(噶瑪巴) 탄신 축하~!!! བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེས་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མཆོག་༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་འཁྲུངས་ས..

Tibetan Arts 2020.09.15

第十七世大寶法王噶瑪巴,世界啊

종합불교의 티벳 까르마빠를 위한 노래, Imee Ooi의 세계아 종합불교의 티벳 까르마빠를 위한 노래, Imee Ooi의 세계아(世界啊, 세계사랑) 티벳불교를 종합불교라고 말한다. 어느 교수님의 영상강의 시간에 티벳불교는 종합선물셋트같은 종합불교라고 말한 것을 들은 적이 있다. 이유는 인도불교가 고스란히 이전해 갔다는 것이다. 이슬람이 침략하자 나란다 대학이 문을 닫게 되고 그 동안의 학문성과가 모조리 티벳산간지대 깊숙히 이전 되어 갔다는 것이다. 말기의 인도불교가 밀교로 변질 되어 불교고유의 정체성을 잃어 버렸다고 비판하지만 나란다 대학에서는 밀교 뿐만 아니라 대승불교, 초기 부파 불교등 모든 불교가 학문적으로 연구 되고 있었다고 한다. 따라서 인도불교는 초기 불교 부터 밀교 까지 전 불교과정이 다 함..

Tibetan Arts 2020.09.15

티베트 불교의 생불

티베트 불교의 생불 티베트 불교의 생불이 중국을 탈출하다 석은혜 1. 들어가는 말 1999년 12월 28일, 티베트 불교의 생불(살아있는 부처가)인 17대 카르마파(噶瑪巴; 중국어로는 까마바) 우기엔 트린리 도르제(14세)가 중국을 탈출해 인도에 머물고 있어 중국은 파룬궁(法輪功)의 중난하이(中南海) 시위 이후 새로운 긴장국면에 들어섰다. 현재 티베트 불교에는 생불이 세 명 있다. 첫 번째는 티베트 정치, 종교 최고의 지도자이며 티베트인들의 정신적 지주인 달라이(達賴; 중국어로는 다라이) 라마(喇嘛)로 그는 관세음보살의 화신으로 여겨지고 있다. 두 번째 생불은 판첸(班禪; 중국어로는 빤찬) 라마 로 그는 아미타불의 화신으로 여겨지고 있고 서열 두 번째 정신적 지도자이다. 세 번 째 생불은 카르마파로 서열..

Tibetan Arts 2020.09.14